All posts by Tuan Nguyen

Appreciation Day 2015

post20-1

Là nh?ng ng??i thân và là b?n c?a Tu?n Mai

Là nh?ng ng??i luôn khuy?n khích cho ch??ng tŕnh Ánh Sáng T́nh Th??ng

Kính m?i quư th?y cô, các bác, các anh ch?, các b?n và các em dành chút th?i gi? ??n v?i Appreciation Day ?? chia s? v?i nh?ng thành qu? c?a ch??ng tŕnh M? M?t do Tu?n- Mai và Các B?n B?o Tr?

As our family and friends, you always stand there for us.

Why don’t you come to join us for the Appreciation Day on May 17th 2015

Tuan & Quynh Mai Nguyen

Continue Reading →

Chung m?t t?m ḷng

Post Thumbnail

N?m 2014 ?ánh d?u m?t b??c ti?n dài- ??y ư ngh?a và nhi?u ni?m vui- c?a ch??ng tŕnh ánh sáng t́nh th??ng. Tu?n Mai không ng? r?ng trong n?m qua ch??ng tŕnh ?ă t? ch?c m? ???c 10 ??t và giúp cho g?n 1000 b?nh nhân t́m th?y ???c ph?n ánh sáng ( t?ng s? là trên 1300 b?nh nhân tính t? ngày ch??ng tŕnh ???c kh?i x??ng- 2012).

Continue Reading →