All posts in July 2016

Thông Báo M? M?t l?n th? 36 :

Dear friends,

we are so happy to let you that the Eye surgery operation #36 will be held on July 26th 2016 at Tr?ng V??ng Hospital.

This operation will help for about 120 cataract patients

If you have a chance and want to join us giving gifts for patients, please come to the hospital at 2:30pm on the same day.

Thank you very much for your help and support.

 

Ánh Sáng T́nh Th??ng xin thông báo ??n quư th?y cô, quư bác, các anh ch? các b?n, các em và các cháu:

??t m? m?t l?n th? 36 s? ???c th?y Ch?n T?nh giúp H?i ICAN  t? ch?c vào ngày Th? Ba 26 tháng 7-2016 t?i b?nh vi?n Tr?ng V??ng- Sài G̣n
?ây c?ng là ??t m? th? 6 c?a n?m 2016. ??t m? này s? giúp m? cho kho?ng 120 b?nh nhân b? cataract
Các b?n có ??u ki?n tham gia  xin liên l?c Nhung Tr?n và Ng?c ??ng ( qua e-mail và facebook) hay ??n th?ng b?nh vi?n vào lúc 2:30 chi?u cùng ngày.
?ính kèm là danh sách quư ân nhân và các b?n ?óng góp vào ??t m? này (chú ư có vài ân nhân ?óng góp s? ti?n khá l?n nên Tu?n Mai xin phép ???c trích và chia ra làm nhi?u ??t)

Xin hoan h? kính báo

fb:anhsangtinhthuong

Continue Reading →

Video clip m? m?t l?n th? 35 ngày 19-6-2016 B?nh vi?n Nguy?n Trăi

Thân m?i các b?n vào xem video clip v? ??t m? m?t l?n th? 35 ngày 19-6-2016 t?i b?nh vi?n Nguy?n Trăi Sài G̣n
??t m? này ?ă mang l?i ánh sáng cho 100 ??ng bào nghèo t?i các vùng thôn quê c?a các t?nh Tây Ninh, Kiên Giang, ??ng Nai, Phú Khánh và Bà Ria V?ng Tàu:
https://www.youtube.com/watch?v=WU2pFAnd6r0&feature=share
Cám ?n s? khuy?n khích , ?óng góp tham gia c?a các b?n
Ch??ng tŕnh ánh sáng t́nh th??ng s? ti?p t?c d?t m? k? ti?p vào tháng 7-2016
Thân m?n
https://www.youtube.com/watch?v=WU2pFAnd6r0&feature=share

Continue Reading →

Vài h́nh ?nh v? ??t m? th? 34

Vài h́nh ?nh v? ??t m? m?t l?n th? 34 ngày 15/5/2016 t?i b?nh vi?n V?nh Long
??t này ánh sáng t́nh th??ng ?ă giúp cho 100 b?nh nhân nghe?o b? ??c th?y tinh th? t́m th?y ???c ánh sáng
Th?y Ch?n T?nh ?ă h??ng d?n các thi?n nguy?n viên t? V?ng Tàu và Sài G̣n ??n th?m và t?ng quà cho các b?nh nhân
Xin hoan h? kính báo và chân thành cám ?n t?m ḷng th??ng yêu cùng kh? t?t b?nh c?a m?i ng??i
TM

ch? Tuy?t- ch? nhân c?n nhà t́nh th??ng do các thi?n nguy?n viên ?óng góp xây d?ng

ch? Tuy?t- ch? nhân c?n nhà t́nh th??ng do các thi?n nguy?n viên ?óng góp xây d?ng

Continue Reading →