All posts in November 2018

?ê?n v??i nhau b??ng ca? tâ?m lo?ng – Yêu Th??ng!

vinhlong-2012

vinhlong-2018

A?nh: Theo Do?ng Xoa?y Th??i Gian: Kh??i ?â?u 2012: 203 bê?nh nhân &Tha?ng 10 2018: ?a? giu?p 7224 bê?nh nhân

Sa?ng ngày 17/10/2018, ta?i bê?nh viê?n Tr?ng V??ng Sa?i Go?n, Thâ?y Thích Ch?n T?nh ?a?  tô? ch??c ???t mô? m??t lâ?n th?? 70 giu?p cho 102 b?nh nhân nghèo cu?a ca?c t?nh An Giang, ??ng Tháp và B?n Tre.

???t mô? th?? 70 cu?ng ?a?nh dâ?u sau mô?t n?m vâ?n ?ô?ng gây quy? nhân ky? niê?m 5 n?m tha?nh lâ?p, ch??ng tri?nh A?nh Sa?ng Ti?nh Th??ng  ?a? giúp cho gâ?n 2500 bê?nh nhân. Tha?ng Giêng 2018 Tuâ?n- Mai, mô?t lâ?n n??a, ?a? ?i?ch thân vê? Viê?t Nam ?ê? cu?ng tham gia 5 ???t mô? m??t va? tham gia ca?c chuyê?n ?i t?? thiê?n t??ng qua? xe ?a?p (Bê?n Tre, Vi?nh Long) va? c??u tr?? ?ô?ng ba?o va? ho?c sinh vu?ng bi? ba?o lu?t ti?nh Kha?nh Ho?a.

gift forstudent-ninh hoa-nhatrang nihhoa-nhatrang-2

A?nh: ?oa?n thiê?n nguyê?n ICAN – A?nh Sa?ng Ti?nh Th??ng th?m va? t??ng qua? ?ô?ng ba?o vu?ng ba?o lu?t ti?nh Kha?nh Ho?a- t??ng qua? va? xe ?a?p cho ca?c hoc sinh nghe?o ti?nh Bê?n Tre, Vinh Long- th??c hiê?n 5 ???t mô? m??t – ICAN ?a? ta?i tr?? va? ca?c thiê?n nguyê?n viên ?a? ?o?ng go?p trên  $55,000.US Dollars cho chuyê?n ?i na?y

T?? tha?ng 9 n?m 2012 ?ê?n nay, Ch??ng Tŕnh Ánh Sáng T́nh Th??ng  ?ă ?em l?i ánh sáng cho 7224 b?nh nhân b? b?nh ??c th?y tinh th? sô?ng ta?i ca?c vu?ng nông thôn nghe?o xa xôi t?? ti?nh Kha?nh Ho?a cho ?ê?n ca?c ti?nh miê?n Tây va? miê?n ?ông Nam Bô?, Viê?t Nam. Ca?c cuô?c phâ?u thuâ?t ????c tiê?n ha?nh ta?i ca?c bê?nh viê?n l??n cu?a Sa?i Go?n nh? Nguyê?n Tra?i, Tr?ng V??ng, Ph??ng ?ông va? ca?c bê?nh viê?n ti?nh nh? Câ?n Th?, Vi?nh Long. Toàn b? chi phí phâ?u thu?t, ?i?u tr?, thuô?c men, ?n u?ng va? chuyên ch??  ??u mi?n phí; m?i bê?nh nhân c̣n ???c nh?n m?t ph?n quà ?m áp ngh?a t́nh tr??c khi ra v?.

Ti?nh riêng cho n?m 2018, ch??ng tri?nh ASTT ?a? g??i vê? Viêt Nam $70,000 US Dollars th??c hiê?n gâ?n 2000 ca. Ngoa?i nguô?n ta?i tr?? thông qua hô?i Thiê?n Nguyê?n ICAN, ch??ng tri?nh cu?ng ?a? nhâ?n s?? ?o?ng go?p  trên 200 triê?u ?ô?ng VN ($10,000 US Dollars) t?? ca?c thiê?n nguyê?n viên, ba?n be? va? phâ?t t?? chu?a Th???ng Quang- Co? nh??ng ?o?ng go?p ?a? ?i mô?t con ????ng râ?t xa t?? ma?i tâ?n Australia, Châu Âu hay Canada ?ê? ?ê?n ????c ch??ng tri?nh. Ngay ta?i Hoa Ky?, Nho?m ba?n Sen cu?a Thanh hâ?u nh? không thiê?u trong ca?c ???t phâu thuâ?t gâ?n ?ây. Nhiê?u ba?n cu?ng râ?t cô? g??ng t?ng ?ôi s?? ?o?ng go?p cu?a mi?nh qua ca?c ch??ng tri?nh matching. Va? cu?ng co? không i?t cô  chu?  ba?c  v??i kha? n?ng ta?i chi?nh eo he?p vâ?n th???ng xuyên ?o?ng go?p t?? $20- $40 ha?ng tha?ng.

??c th?y tinh th? là c?n b?nh th??ng g?p ? nh?ng ng??i l?n tu?i, là m?t trong nh?ng nguyên nhân gây mù ph? bi?n nh?t trên th? gi?i nói chung và Vi?t Nam nói riêng…Thông kê cho thâ?y ng??i m?c b?nh th??ng chi?m t? l? cao ? nhóm ng??i nghèo. ??i v?i ng??i nghèo, khi miê?ng c?m manh a?o la? nô?i lo toan vâ?t va? ng???c xuôi hàng ngày, thi? ho? t́m ?âu ra chi phí hàng ch?c tri?u ??ng ($400-500 US dollars) ?? m? mô?t con m?t. Nh??ng ng???i bê?nh nghe?o ?ành ch?p nh?n s? th?t nghi?t ngă c?a t?o hóa…

Nh?ng hôm nay c̣n ǵ h?nh phúc b??ng khi h? t́m l?i ???c ánh sáng c?a ??i ḿnh sau nhi?u n?m cam ch?u s?ng trong c?nh t?m t?i.

M?t ?ôi m?t sáng trong
S??i ?m v?n t?m ḷng
Nh?ng m?nh ??i bé b?ng
M? ??c và ??i mong
T́nh th??ng tràn ng?n sóng
Ánh sáng ng?p v??n h?ng
Chung tay ??m ngu?n s?ng
Giúp ng??i v??t ?êm ?ông
Cho ??i thêm hy v?ng
Chia s? và c?m thông
H?nh phúc th?t ?m n?ng!

-Th? Quy?nh Mai

 

Ha?nh phu?c ?ê?n v??i ca? ng???i cho va? ng???i nhâ?n. Ha?nh phu?c  co?n mang theo niê?m hy vo?ng cho nh??ng ai ?ang câ?n ?ôi m??t sa?ng.Ng??i b?nh ch??ng nh??ng ????c sa?ng m??t mà co?n c?m nh?n ???c t́nh th??ng và ḷng nhân ái c?a râ?t nhiê?u ng???i co? tâ?m lo?ng yêu th??ng, ?a? ?ang va? se? chia se?  nh?ng n?i v?t v? ??ng cay c?a cu?c ??i cu?ng v??i nh??ng ma?nh ???i bâ?t ha?nh.

A?nh Sa?ng Ti?nh Th??ng râ?t t?? ha?o vê? ?ô?i ngu? thiê?n nguyê?n viên cu?a mi?nh. Ca?c anh chi? em ?a? tham gia va? ?â?u t? nhiê?u th??i gi??, tâm s??c ?ê? la?m cho ch??ng tri?nh ????c suông se?, pha?t triê?n va? tha?nh công. Nhiê?u ng???i ch??ng nh??ng tham gia co?n ?o?ng go?p ta?i vâ?t la?m qua? cho ca?c bê?nh nhân- hô? tr?? ca?c kinh phi? in â?n, t?? tu?c ca?c khoa?n chi tiêu cho ca?c chuyê?n ?i t?? thiê?n, ?ê? ba?o ?a?m 100% nguô?n ?o?ng go?p cu?a quy? nha? ha?o tâm ????c tro?n ve?n ?ê?n v??i bê?nh nhân va? nh??ng ng???i câ?n giu?p ???.

op#70-3

A?nh – Chia se? niê?m vui: Trâ?n Thi? Tuyê?t Nhung, tr???ng nho?m thiê?n nguyê?n ASTT ta?i Viê?t Nam ?ang di?u mô?t bê?nh nhân v??a ????c phâ?u thuâ?t – ???t mô? lâ?n th?? 70 nga?y 17 tha?ng 10 2018 ta?i bê?nh viê?n Tr?ng V??ng

Hy v?ng r?ng, v??i s?? chung tay go?p s??c va? ?ô?ng ha?nh cu?a mo?i ng???i, ch?ng ???ng th?p sáng yêu th??ng s? ti?p t?c, se? co? nhiê?u râ?t nhiê?u b?nh nhân nghèo trong kh??p n???c Viê?t Nam ???c ph?u thu?t sáng m?t tr? l?i.

Sa?ng mai th??c dâ?y,

Xin ha?y ?ê?n v??i nhau b??ng ca?  tâ?m lo?ng – yêu th??ng!

Nguyê?n Hoa?ng Tuâ?n

 

Continue Reading →