18th Operation

March 16th, 2016 9:32 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Dear friends,

Please link to this and watch the 18th eye surgery operation at Nguyen Trai Hospital on March 29th 2015

This operation helps to bring the vision back for 150 poor cataract patients

Thank you for your help and support

Các bạn link vào đây xem clip đợt mổ mắt lần thứ 18 ngày 29 tháng 3-2015 tại bệnh viện Nguyễn Trãi

Đợt mổ này chúng ta đã giúp cho 150 người bệnh nghèo ở Việt Nam tìm lại được ánh sáng

next post

previous post