All posts in March 2016

Phân ?u

???c tin bu?n, thân ph? c?a hai b?n Kh?i -Tú, ân nhân c?a ch??ng tŕnh M? m?t- ánh sáng t́nh th??ng, là:

Giáo s?  Nguy?n Quư B?ng

Nguyên Giám ??c Nha S? ph?m Saigon

                 Nguyên Giáo s? ??i h?c Quebec, Canada

Ng??i thày kh? kính c?a Gia ?́nh S? ph?m Saigon

Sau th?i gian dài lâm tr?ng b?nh ?ă  t? tr?n ngày 23 tháng 4 -2014 t?i Ontario, Canada.

H??ng th? 85 tu?i

H?i ICAN, Tu?n -Mai và các b?n trong Ch??ng Tŕnh M? M?t Ánh Sáng T́nh Th??ng xin thành kính chia bu?n cùng hai b?n Kh?i- Tú và tang quy?n.

Kính nguy?n cho h??ng h?n Bác Nguy?n Quư B?ng s?m an b́nh v? cơi v?nh h?ng.

Continue Reading →

Câu chuy?n tháng 3

Tr?i ?ang chuy?n sang xuân, mùa xuân càng ?m áp h?n khi Tu?n nh?n ???c ?i?n tho?i c?a ch? ?oàn Ph??ng Mai “Tu?n ?i, ngày mai em có ?i làm không ?? ch? mang check c?a ch? và các b?n ?ng h? cho ch??ng tŕnh m? m?t”… V?t m?t cái mà.. hai tu?n.. t? sau khi thông báo nh?ng tin t?c v? ??t m? m?t l?n th? hai ngày 3/3/2014 cho 100 ??ng bào V?ng Tàu Bà R?a.

Continue Reading →