Danh sách Các Thân Hữu Ủng Hộ Chương Trình Mổ Mắt 2014

March 16th, 2016 9:09 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Eye Surgery Project -2014

Donor List

Sept 2013 ( after the 3rd Operation of 2013)

 1. Mr & Mrs. Phuc Vinh                                      $350
 2. Ms. Đoan Hằng                                               $200
 3. Ms. LeThanh Thi Hall                                     $200

On and after Appreciation Day (Oct 2013)

 1. 4      Mr& Mrs Tuan Nguyen                                $3000
 2. 5.      Mr &Dr.Hùng Võ & Trinh Le                       $1000
 3. 6.      Dr.Thái Nguyễn                                           $400
 4. 7.      Minh Vũ &Phương Nguyễn                       $100
 5. 8.      Mr& Mrs. Trình Do                                      $500
 6. 9.      Dr.& Mrs.Khải & Tú (Canada)                     $400
 7. 10.  Ms. Chinh Nguyễn                                        $200
 8. 11.  Ms.Phượng Nguyễn ( Chinh’s sister)         $100
 9. 12.  Mrs. QuynhDao Công                                   $2100  ***
 10. 13.  Dr& Mrs. Alan Nguyễn                                  $400
 11. 14.  Mr. & Mrs.Ngân Nguyen                               $200
 12. 15.  Sư cô Đinh Lưu                                             $40
 13. 16.   Mr& Mrs.Hiếu Vinh                                      $100
 14. 17.   Mr& Mrs. Hiếu Nguyen(TM Dental)            $50
 15. 18.   Mr& Mrs.  Đạt Vu (TM Dental)                     $100
 16. 19.  Mrs. Tuấn Anh Le (TM Dental)                     $80
 17. 20.   Mr& Đức Pham (TM Dental)                        $100
 18. 21.  Ms. Nguyễn thị Hạnh                                    $40
 19. 22.  Mr &Mrs.  Bửu Quê                                       $100
 20. 23.  Bác Tân và Bác Mai                                       $100
 21. 24.  Mr& Mrs. David Nguyen                               $200
 22. 25.  Mrs. Thủy Trương                                          $70
 1. 26.  Mrs. Thanh Nguồn Nguyen                           $100
 2. 27.  Trình &Mỹ Linh Đỗ                                          $350

Note:

***: Ebay, the company in which QuynhDao is working for, matched this check                                                                       2100

Total :                        $12,680 (1)

List of Donors – 2014 (cont. from Feb. & March)

Trần văn Tùng                                    $200

Tuyết Nguyễn ( 2/12)                         $200

Trương Vĩnh Thới                                $60

Bác Khang                                          $1000

Ngô Thị Phước Quí                            $200

Tuyết Nguyễn ( 3/12)                         $200

Quỳnh Dao ( bán 8 cái nón)              $320

Monica Đoàn                                     $100

Hop nguyen- Brashear                      $100

Mai Phương Đoàn                             $300

David Nguyễn                                    $1000

Quynh Dao ( bán 8 cái nón)              $320

Bạn Tuấn from Vietnam : $6.100.000 VN

( Nguyễn Thu An, Nguyễn Thị Dương Chi và các bạn)

Tạm cộng ( for Feb & Match)   $4680US và 6.100.000 đồng VN

April to June- 2014:

Bác Trà Lưu ( bạn bác Khang)         $1000* ( cash)

Tina Tiền                                             400*

Phương Thào Nguyễn ( april)              120*

Phương Thảo nguyễn ( June)              120*

Vĩnh Hiếu                                           100*

Cô Chinh Nguyễn                               200*

Tuyết Nguyễn ( May 6-2014)             200*

Trần Ngọc Huyền Trân                       200*

Hạnh Nguyễn                                      $40 ( cash- Tuấn đang giữ)

Tuấn & Quynh Mai Nguyễn               $1000

Tạm cộng  ( April to June): : $ 3380

Tính đến hết tháng 6-2014 tổng số tiền đã quyên góp cho chương trình mổ mắt 2014 là:

  $20740 US  ( thông qua hội ICAN)

Và 6.100.000 đồng VN ( gởi trực tiếp đến Thượng tọa Thích Chơn Tịnh)

Và các phần quà của các ni sư và các bạn trực tiếp tham gia mổ mắt