Uncategorized

M? m?t l?n th? 30 ngày 25 tháng 12-2015

Video  M? M?t ??t th? 30 ngày 25 tháng 12-2015 &

Thông Báo M? M?t ??t 31 Ngày 8 tháng 1 -2016

 

Kính m?i quư bác, quư anh ch?, các b?n , các em và các cháu  link vào ?ây ?? xem video clip v? ??t m? m?t l?n th? 30 ngày 25 tháng 12-2015 t?i b?nh vi?n Nguy?n Trăi – Sài g̣n. ??t m? m?t này ?ă giúp cho 130 ??ng bào nghèo b? b?nh cararact c?a các t?nh Bà R?a- V?ng Tàu, An Giang, Long An, Trà Vinh và Saigon.

https://www.youtube.com/watch?v=P6BaiW4qR6Q&feature=youtu.be

N?m 2015 khép l??, ch??ng tŕnh c?a chúng ta c?ng ?ă ghi nh?n nh?ng thành t?u mà khi thành l?p, th?m chí ch? vài tháng tr??c ?ây thôi, Tu?n Mai có m? c?ng không dám ngh? t?i. Qua 14 ??t m? c?a n?m nay, Ánh Sáng T́nh Th??ng ?ă góp ph?n mang l?i ánh sáng cho g?n 1600 ng??i b?nh. Tính t? 2012 ??n nay: 30 ??t và ?ă có 2928 ng??i b?nh ???c m? sáng m?t.
Thành t?u c?a ch??ng tŕnh không ch? d?ng l?i ? nh?ng con s?. Chính ni?m tin và t́nh ng??i m?i làm  cho ch??ng tŕnh Ánh Sáng T́nh Th??ng có m?t ư ngh?a ??c bi?t.
H́nh ?nh m?t ng??i con gái ?m y?u, khi?m th?, theo ch?ng ?i kh?p n?i ?? tháo b?ng m?t, trao quà và g?i n? c??i nhân ái ??n nh?ng ng??i v?a ???c sáng m?t ?ă làm c?m d?ng r?t nhi?u ng??i.
Ng??i b?nh sáng m?t bi?t r?ng ḿnh th?t may m?n v́ b?nh ḿnh c̣n ch?a ???c.
Nh?ng ng??i chung quanh bi?t chuy?n hi?u r?ng cu?c ??i th?t ?áng yêu v́ ?ă có không ít ng??i yêu ??i và yêu ng??i
Và b?n thân Tu?n Mai c?ng có nh?ng trăi nghi?m quí báu khi cu?c ??i  luôn có nh?ng ng??i th?y, ng??i lành và nh?ng ng??i s?n ḷng ch?p cánh cho Tu?n Mai.
???c bi?t, ???c nghe và ???c th?y nh?ng ?i?u này trong cu?c s?ng: chúng ta ?ang làm cho cu?c ??i này thêm ư ngh?a. Quư l?m thay!!!
Kính chúc quư b?n trong Ánh Sáng T́nh Th??ng và gia ?́nh m?t n?m m?i 2016 may m?n, nhi?u s?c kh?e, tràn ??y ni?m vui và h?nh phúc.

Thân kính

Dear friends,

Attached is the video clip of the operation #30

This operation helped for 130 cataract patients regain their vision.

Thank you for your help and support

Continue Reading →

??t M? M?t ngày 10 tháng 9 -2013

Post Thumbnail

??t m? này ?ă mang l?i ánh sáng cho 70 b?nh nhân t? các t?nh Kiên Giang ( Rach Giá), B?n Tre và Tây Ninh. N?m 2013 có t?t c? là 225 b?nh nhân nghèo ?ă ???c m? t?i b?nh vi?n Tr?ng V??ng. N?m 2012 là n?m b?t ??u ch??ng tŕnh c?ng ?ă giúp mang l?i ánh sáng cho 203 ng??i b?nh nghèo.

Continue Reading →

M? M?t l?n th? 21

On July 17, 2015 , Ven . Tich Ch?n T?nh and ICAN organized the 21th operation of Eye Surgery Project at Tr?ng V??ng Hospital- Saigon. This operation helped to bring the vision back for 100 cataract patients who are living in An Giang and Dong Thap Provinces - Viet Nam

Continue Reading →