All posts by Tuan Nguyen

Th?

Th? kêu g?i c?u tr? băo l?t mi?n Trung

 

Kính th?a quư th?y cô, quư cô bác, các anh ch?, các b?n, các em và các cháu,

??ng bào mi?n Trung c?a chúng ta bao ??i qua v?n luôn s?ng trong c?nh b?n hàn, nay l?i thêm nhi?u thiên tai nhân h?a.
Th??ng quá mi?n Trung- c? man là kh?
H?u qu? c?a nh?ng tàn h?i môi tr??ng ch?a l?ng ??ng, gi? ?ây ??ng bào ḿnh l?i ph?i s?ng trong c?nh m?a giông, băo to gió l?n- l? ng?p kh?p m?i n?i- mênh mông là n??c, ng??i và v?t tr? tr?i trên nh?ng nóc nhà. ?ói rét, d?ch b?nh ?ang hoành hành.

Th??ng quá ??ng bào tôi-

 

B?u ?i th??ng l?y bí cùng

Tuy r?ng khác gi?ng nh?ng chung m?t giàn”

 

Thay m?t H?i ICAN, nhóm thi?n nguy?n Ánh Sáng T́nh Th??ng, Tu?n-Mai tha thi?t kêu g?i quư th?y cô, quư cô bác các anh ch? các b?n và các em cùng ??ng hành v?i chúng tôi mang t́nh th??ng chia s? ngh?ch c?nh ?ói nghèo, kh? cùng và b?t h?nh c?a ??ng bào chúng ta ?ang- h?n bao gi? h?t- r?t c?n ??n s? giúp ?? và t?m ḷng vàng c?a quư v?.

Chi phi?u c?u tr? băo l?t xin ?? :

 

ICAN Memo: For Vietnam Flood Victims

Và g?i v? 2172 Chisin Street San Jose, Ca. 95121

Các anh ch? em ? Vi?t Nam xin g?i tr?c ti?p cho th?y Thích Ch?n T?nh- ?i?n tho?i s? : 0903767579, hay liên l?c v?i Ng?c ??ng và Nhung Tr?n (qua ??a ch? e-mail và facebook)
Th?y Thích Ch?n T?nh s? h??ng d?n các thi?n nguy?n viên c?a ICAN, Ánh Sáng T́nh Th??ng  và các ph?t t? chùa Th??ng Quang tr?c ti?p ?i ??n các vùng l? l?t mi?n Trung ?? c?u tr? vào các ngày 11,12 & 13 tháng 11 2016.

M?i ?óng góp t? nay cho ??n h?t ngày 7 tháng 11 n?m 2016 s? ???c dùng vào chuy?n ?i c?u tr? này.

Tu?n- Mai s? c?p nh?t tin t?c và danh sách ?óng góp b?ng e-mail, facebook, và trên trang blog cá nhân.

Xin hăy luôn c?u nguy?n cho ??ng bào và dân t?c Vi?t Nam c?ng nh? không quên dành m?t chút thành tâm ” m?t mi?ng khi ?ói b?ng m?t gói khi no” ??n v?i ??ng bào mi?n Trung bi th??ng c?a chúng ta.
Kính chúc quư th?y cô, quư cô bác, các anh ch?, thân chúc các b?n, các em và các cháu và gia ?́nh luôn ???c an b́nh và h?nh phúc.

 

Kính th?
Tu?n- Mai và Các B?n

fb: anhsangtinhthuong

Blog: anhsangtinhthuong.org(M?i ?óng góp cho ICAN ??u ???c kh?u tr? thu? theo lu?t ??nh

)

Continue Reading →

Video Operation of 38 &39

Ngày 25  tháng 9 2016, các anh ch? em thi?n nguy?n viên c?a Ánh Sáng T́nh Th??ng ???c s? h??ng d?n c?a th?y Ch?n T?nh ?ă v? ??ng Tháp và V?nh Long ?? trao nhà t́nh th??ng do Ánh Sáng T́nh Th??ng tài tr? , th?m vi?ng và t?ng quà cho 80 b?nh nhân m? m?t ??t th? 38 t?i B?nh vi?n V?nh Long.
 Ngày 26 tháng 9, 2016 th?y Ch?n T?nh c?ng ?ă giúp cho ch??ng tŕnh Ánh Sáng T́nh Th??ng t? ch?c ??t m? th? 39 t?i b?nh vi?n Tr?ng V??ng Sài G̣n- ??t m? này ?ă giúp cho 100 b?nh nhân b? cataract t́m l?i ???c ánh sáng.
 ??t m? th? 40 s? ???c th?y Ch?n T?nh t? ch?c vào tháng 10 -2016.
Dear friends,
 I would like to share with you the video clip of eye surgery project operation #38 & 39, being held at Vinh Long hospital and Tr?ng Vuong Hospital – Saigon on Sept. 25 &26, 2016.
 These operations helped to bring the vision back for total of 180 poor cataract patients.
Ven. Thich Chon Tinh will organize the 40th  Operation in Oct 2016.
Thanks for your help and support.
 Tuan- Mai & Friends

 

Continue Reading →

4 n?m m?t ch?ng ???ng

My thought about Light of Love: 4 years on the road of helping people Not too many as our wish, but though 37 cataract eye surgeries, we've helped nearly 3700 people regain their vision. Without you, my friends, we cannot do this Thanks for your support and your help.

Continue Reading →

Thông Báo M? M?t l?n th? 36 :

Dear friends,

we are so happy to let you that the Eye surgery operation #36 will be held on July 26th 2016 at Tr?ng V??ng Hospital.

This operation will help for about 120 cataract patients

If you have a chance and want to join us giving gifts for patients, please come to the hospital at 2:30pm on the same day.

Thank you very much for your help and support.

 

Ánh Sáng T́nh Th??ng xin thông báo ??n quư th?y cô, quư bác, các anh ch? các b?n, các em và các cháu:

??t m? m?t l?n th? 36 s? ???c th?y Ch?n T?nh giúp H?i ICAN  t? ch?c vào ngày Th? Ba 26 tháng 7-2016 t?i b?nh vi?n Tr?ng V??ng- Sài G̣n
?ây c?ng là ??t m? th? 6 c?a n?m 2016. ??t m? này s? giúp m? cho kho?ng 120 b?nh nhân b? cataract
Các b?n có ??u ki?n tham gia  xin liên l?c Nhung Tr?n và Ng?c ??ng ( qua e-mail và facebook) hay ??n th?ng b?nh vi?n vào lúc 2:30 chi?u cùng ngày.
?ính kèm là danh sách quư ân nhân và các b?n ?óng góp vào ??t m? này (chú ư có vài ân nhân ?óng góp s? ti?n khá l?n nên Tu?n Mai xin phép ???c trích và chia ra làm nhi?u ??t)

Xin hoan h? kính báo

fb:anhsangtinhthuong

Continue Reading →

Video clip m? m?t l?n th? 35 ngày 19-6-2016 B?nh vi?n Nguy?n Trăi

Thân m?i các b?n vào xem video clip v? ??t m? m?t l?n th? 35 ngày 19-6-2016 t?i b?nh vi?n Nguy?n Trăi Sài G̣n
??t m? này ?ă mang l?i ánh sáng cho 100 ??ng bào nghèo t?i các vùng thôn quê c?a các t?nh Tây Ninh, Kiên Giang, ??ng Nai, Phú Khánh và Bà Ria V?ng Tàu:
https://www.youtube.com/watch?v=WU2pFAnd6r0&feature=share
Cám ?n s? khuy?n khích , ?óng góp tham gia c?a các b?n
Ch??ng tŕnh ánh sáng t́nh th??ng s? ti?p t?c d?t m? k? ti?p vào tháng 7-2016
Thân m?n
https://www.youtube.com/watch?v=WU2pFAnd6r0&feature=share

Continue Reading →

Vài h́nh ?nh v? ??t m? th? 34

Vài h́nh ?nh v? ??t m? m?t l?n th? 34 ngày 15/5/2016 t?i b?nh vi?n V?nh Long
??t này ánh sáng t́nh th??ng ?ă giúp cho 100 b?nh nhân nghe?o b? ??c th?y tinh th? t́m th?y ???c ánh sáng
Th?y Ch?n T?nh ?ă h??ng d?n các thi?n nguy?n viên t? V?ng Tàu và Sài G̣n ??n th?m và t?ng quà cho các b?nh nhân
Xin hoan h? kính báo và chân thành cám ?n t?m ḷng th??ng yêu cùng kh? t?t b?nh c?a m?i ng??i
TM

ch? Tuy?t- ch? nhân c?n nhà t́nh th??ng do các thi?n nguy?n viên ?óng góp xây d?ng

ch? Tuy?t- ch? nhân c?n nhà t́nh th??ng do các thi?n nguy?n viên ?óng góp xây d?ng

Continue Reading →

Thông Báo M? M?t l?n th? 34 t?i B?nh vi?n V?nh Long ngày 15 tháng 5 -2016

Thông Báo M? M?t l?n th? 34 t?i b?nh vi?n V?nh Long ngày 15 tháng 5 -2016
??t m? m?t l?n th? 34 c?a ch??ng tŕnh Ánh Sáng T́nh Th??ng s? ???c th?y Ch?n T?nh t? ch?c t?i b?nh vi?n V?nh Long ngày 15 tháng 5 -2016 ?? giúp cho kho?ng 100 ng??i b?nh nghèo t?i các vùng xa xôi h?o lánh c?a t?nh V?nh Long và vùng ph? c?n.

??t này nhân d?p v? V?nh Long, các thi?n nguy?n viên do th?y Ch?n T?nh h??ng d?n c?ng s? trao t?ng c?n nhà t́nh th??ng do chính các anh ch? em ?óng góp vào n?m 2015.

???c s? h? tr?  c?a m?t vài anh ch? em trong nhóm, Ánh Sáng T́nh Th??ng s? thuê m?t chuy?n xe t? V?ng Tàu và s? ghé qua Saigon ?ón thêm các thi?n nguy?n viên cùng tham gia.

Xin hoan h? kính báo và r?t mong quư v? và các có ?i?u ki?n cùng ?óng góp tham gia.

Kính

Continue Reading →

eye surgery project operation #33

Kính m?i quư bác, các anh ch?,các b?n, các em và các cháu xem clip m? m?t l?n th? 33 t?i b?nh vi?n Tr?ng V??ng- Sài G̣n:
https://www.youtube.com/watch?v=ubEzyEdBYTQ&feature=youtu.be
Cám ?n Toàn ?ă th?c hi?n ?o?n phim này.
??t m? m?t này ?ă giúp cho 100 b?nh nhân nghèo t?i các t?nh An Giang và ??ng Tháp.
Th?y Ch?n T?nh ?ang s?p x?p cho ??t m? th? 34 vào tháng 5- 2016- r?t có th? s? ???c t? ch?c t?i V?nh Long ?? cùng ph?i h?p trao t?ng c?n nhà t́nh th??ng cho m?t gia ?́nh nghèo ? vùng sâu mi?n Tây- ?ây là c?n nhà do các anh ch? em ?ă cùng Tu?n- Mai ?i thi?n nguy?n v? mi?n Tây vào tháng 10 n?m ngoái ?óng góp.
Xin ???c chia s? và hoan h? kính báo cùng m?i ng??i

Tu?n-Mai và Các B?n

Dear friends,
 I would like to share with you the video clip of eye surgery project operation #33, being held at Tr?ng Vuong Hospital – Saigon on April 20th 2016.
 This operation helped to bring the vision back for 100 poor cataract patients who are living at An Giang and Dong Thap provinces, Vietnam.
Ven. Thich Chon Tinh is trying to organize the next operation in May 2016.
Thanks for your help and support.
 Tuan- Mai & Friends

link: https://www.youtube.com/watch?v=ubEzyEdBYTQ&feature=youtu.be

Thank you cameraman Toan Nguyen

 

Continue Reading →